SUMIMASEN GA, KONO SAITO NO PE-JI GO (MADA) NIHONGO DE ARIMASEN.